Khoa học tự nhiên

The Henrich

The Henrich

18/12/2019

Free fall

Free fall

18/12/2019

Đường  Cycloid

Đường Cycloid

16/12/2019

Đòn bẩy

Đòn bẩy

18/12/2019

Tỷ lệ cơ thể

Tỷ lệ cơ thể

18/12/2019

Chuỗi Fibonacci

Chuỗi Fibonacci

12/09/2019

Xoắn ốc vàng

Xoắn ốc vàng

18/12/2019

Tỷ lệ vàng

Tỷ lệ vàng

18/12/2019

Kim tự tháp

Kim tự tháp

20/12/2019

Dải băng Mobius

Dải băng Mobius

18/12/2019