Khoa học tự nhiên

Pascal Law

Pascal Law

18/12/2019

Định lý Pytago

Định lý Pytago

18/12/2019

Bernoulli's Theorem

Bernoulli's Theorem

18/12/2019

10000 hours

10000 hours

16/12/2019

The Henrich

The Henrich

18/12/2019

Free fall

Free fall

18/12/2019

Đường  Cycloid

Đường Cycloid

16/12/2019