Khoa học tự nhiên

The Henrich

The Henrich

14/01/2022

Free fall

Free fall

10/12/2020

Đường  Cycloid

Đường Cycloid

14/01/2022

Đòn bẩy

Đòn bẩy

10/12/2020

Tỷ lệ cơ thể

Tỷ lệ cơ thể

14/01/2022

Chuỗi Fibonacci

Chuỗi Fibonacci

14/01/2022

Xoắn ốc vàng

Xoắn ốc vàng

14/01/2022

Tỷ lệ vàng

Tỷ lệ vàng

14/01/2022

Kim tự tháp

Kim tự tháp

14/01/2022

Dải băng Mobius

Dải băng Mobius

14/01/2022