Khoa học tự nhiên

Foucalt Pendulum

Foucalt Pendulum

18/12/2019

Hệ mặt trời

Hệ mặt trời

18/12/2019

Heliocentric Theory

Heliocentric Theory

18/12/2019

Geocentric Theory

Geocentric Theory

18/12/2019

Tectonic Plate

Tectonic Plate

18/12/2019

Quả địa cầu

Quả địa cầu

24/09/2020

Chu vi trái đất

Chu vi trái đất

24/09/2020

3 Newton's Law

3 Newton's Law

18/12/2019

Trọng lực

Trọng lực

19/12/2019