Khoa học tự nhiên

Foucalt Pendulum

Foucalt Pendulum

14/01/2022

Hệ mặt trời

Hệ mặt trời

14/01/2022

Heliocentric Theory

Heliocentric Theory

14/01/2022

Geocentric Theory

Geocentric Theory

14/01/2022

Tectonic Plate

Tectonic Plate

14/01/2022

Quả địa cầu

Quả địa cầu

14/01/2022

Chu vi trái đất

Chu vi trái đất

14/01/2022

3 Newton's Law

3 Newton's Law

14/01/2022

Trọng lực

Trọng lực

10/12/2020